Organisatie

 


Naam
De volledige naam is: Stichting Quality Events. De Stichting is bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08214308; het hoofdadres is
Pr. Alexandererf 46
8071 NP NUNSPEET
Email adres gerrit50@gmail.com

Fiscaal nummer en ANBI
De Stichting Quality Events is bij de Belastingdienst bekend onder fiscaal nummer 8216.98.266. De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alleen schenkingen, successie en giften aan ANBI instellingen zoals Stichting Quality Events worden door de Belastingdienst aftrekbaar beschouwd.

Contactgegevens
Stichting Quality Events
Pr. Alexandererf 46
8071 NP NUNSPEET
Email adres gerrit50@gmail.com

Bestuurssamenstelling
Dhr. Gerrit van Wijngaarden, voorzitter
Dhr. Ernest van Loon, secretaris
Dhr. Jeroen de Rooij, penningmeester

 

Medewerkers en beloningsbeleid
Er wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers die enthousiast worden gemaakt om aan de evenementen mee te werken. Zowel de taken van vrijwilligers als van de bestuursleden zijn volledig onbezoldigd en op vrijwillige basis. Op deze manier wordt iedere ontvangen euro besteed aan onze doelstelling. De Stichting Quality Events heeft als doel om op een creatieve manier mensen iets te laten zien wat de bijbelse boodschap is en wat het geloof zou kunnen betekenen voor mensen. Ze tracht op een prikkelende manier mensen te triggeren, tot nadenken te stemmen zonder haar eigen mening op een dringende manier te verkondigen. De vrijwilligers-groep wordt aangestuurd door een aantal coördinatoren, die op zich ook uitsluitend uit vrijwilligers bestaan.
Er wordt altijd gepoogd om volgens een vast schema te organiseren. Per activiteit is een organogram beschikbaar.
 

Kantoor en opslag
Er wordt gewerkt vanuit de Torenlaan 110 te Baarn en een opslag in Huinen. Dhr. Gerrit van Wijngaarden heeft aan zijn woning te Baarn een aantal loodsen ter beschikking waar diverse materialen zijn opgeslagen. Tevens huren wij een gedeelte van een grote loods in Huinen.
-
Beleidsplan

A-Missie en doelstelling:


De Stichting Quality Events bestaat sinds 2009 en heeft de visie dat de bijbelse boodschap aan zoveel mogelijk mensen bekend gemaakt dient te worden, welke middels een interkerkelijk karakter wordt nagestreefd en ten doel heeft om de bijbelse boodschap uit te dragen door het organiseren van creatieve evenementen. Zij tracht haar doel te bereiken door onder meer:


- Het aanbieden van creatieve werkvormen (zoals bijvoorbeeld totaaltheater), waardoor aan de missie van de stichting gestalte kan worden gegeven; daarbij streeft zij er naar om de bezoekers van het evenement hierdoor in de gelegenheid te stellen om van de bijbelse boodschap kennis te nemen en hierdoor aan het denken te zetten. De uitvoerende kunstenaars en artiesten streven er daarbij naar om niet alleen zichtbaar iets met de bezoekers te communiceren, maar willen ook de bezoekers van het betreffende evenement meenemen in het beleven van dit erfgoed, zodat performers en publiek als het ware in elkaar overlopen.
- Talentvolle kunstenaars en/of artiesten een podium te geven om zich verder te leren profileren, zodat zij hun vaardigheden kunnen ontdekken en zich verder ontwikkelen en
- Het verrichten van alle verdere activiteiten, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

B-Organisatiestructuur:

De stichting heeft een bestuur, zoals hiervoor aangegeven bij  bestuurssamenstelling. Verder werkt het bestuur met projectleiders en coördinatoren die de diverse groepen van vrijwilligers aansturen.

C-Financieel beleid:

Stichting Quality Evenst is een organisatie zonder winstoogmerk. We zijn afhankelijk van giften/ schenkingen/ sponsoren en subsidies en vragen daarnaast een entreevergoeding voor de evenementen. Met deze baten is het steeds gelukt om jaarlijks kostendekkend te kunnen werken. De stichting heeft de ANBI-status.

D-Communicatie:

De stichting communiceert met haar vrijwilligers via e-mail en sociale media en met haar doelgroep via flyers, advertenties in o.a. Opwekking Magazine en lokale kranten. Daarnaast via haar eigen evenementenwebsite www.kerstevent.info welke voor beide doelen gebruikt wordt.

E-Partnerorganisaties:

Als organisatie werken wij nauw samen met Stichting Opwekking en is een samenwerking gestart met Operatie Mobilisatie en Xpeditie 360.

Daarnaast werken we regionaal nauw samen met de plaatselijke kerken en organisaties.Verslag van uitgevoerde activiteiten
In 2020 en 2021 heeft door corona helaas geen enkel evenement mogen plaatsvinden. In die periode hebben we nagedacht over een PaasEvent welke voor het eerst als een soort Try Out gehouden zal worden in en met samenwerking van Gemeente Harderwijk. Omdat ons Event midden december van ieder jaar plaatsvind, lopen onze kosten in het nieuwe jaar tot circa mei door. Om die reden is, ondanks dat we geen evenement in 2020 hadden, onze Algemene Reserve iets afgenomen t.o.v. 2019.

 

Onze laatste activiteiten hebben wij in 2019 georganiseerd:
- Wandeltheater KerstEvent in het centrum van Harderwijk.
Deze produktie is voor het eerste jaar naar het centrum van een stad verhuisd en samen met o.a. de lokale kerken gedraaid. Deze positieve switch van het platte land naar de binnenstad is rijk gezegend met zo goed als uitverkochte voorstellingen en een positief resultaat op de begroting.
Bij het KerstEvents hebben we voornamelijk weten te bezuinigen op de onkosten d.m.v. giften in natura.
Deze beiden hebben de reserve doen oplopen, waardoor we zullen overwegen om o.a. de kosten van de kaarten voor het jaar 2021 te verlagen. Door corona hebben wij de produktie van 2020 moeten uitstellen naar 2021 en helaas ook van 2021 naar 2022. Naast het PaasEvent staat voor 2022 ook het KerstEvent gepland.

Een voorziening ter grootte van € 20.000 is getroffen voor nieuwe theaterprojecten en ter dekking van verwachte verliezen in de Try Out van PaasEvent.

De overige reserve is gereserveerd voor het ondersteunen van kleinschalige initiatieven op creatief vlak.

 

 

Financiele veranwoording

 

Exploitatierekening 2021

Advertenties € ---------
Kaartverkoop € 0
Subsidies € 8.824
Giften € 200
Sponsoring € 0
Overige opbrengsten €

Marge € 9.024

 

Lasten Organisatie

Vrijwilligersvergoeding € 0
Accommodatie € 2.000
Reis- en autokosten € 29

Organisatiekosten € 605
Voorlichting € 337
Fondswerving € 77
Algemene kosten € 339
Afschrijvingen € 

Som der lasten € 3.387


Financiële baten €
Financiële lasten € 187
Dotatie voorzieningen € ---------

Saldo (baten minus lasten)  € 5.450

Vermogen € 68.385

 

Financiële verantwoording 2020
Passiva
Eigen vermogen:
Algemene reserve € 42.935
Voorzieningen € 20.000

 

Activa
Kortlopende schulden
Overlopende schulden en overlopende passiva
€ 5.627

 

Dit vermogen is ontstaan doordat de stichting in de afgelopen jaren meer gelden heeft
ontvangen dan uitgegeven aan haar doel. De ontvangen gelden hebben een bepaald
bestemmingsdoel. Het bestuur houdt afdoende rekening met deze bestemmingsdoeleinden.

 

Exploitatierekening 2022

Advertenties € ---------
Kaartverkoop € 0
Subsidies € 0
Giften € 410
Sponsoring € 0
Overige opbrengsten € 24.329

Marge € 24.739

 

Lasten Organisatie

Vrijwilligersvergoeding € 0
Accommodatie € 2.500
Reis- en autokosten € 6.022

Organisatiekosten € 15.189
Voorlichting € 151
Fondswerving €
Algemene kosten € 3.408
Afschrijvingen € 

Som der lasten € 27.270


Financiële baten €
Financiële lasten € 239
Dotatie voorzieningen € ---------

Saldo (baten minus lasten)  € -2.770

Vermogen € 65.615