Organisatie

 


Naam
De volledige naam is: Stichting Quality Events. De Stichting is bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08214308; het hoofdadres is
Torenlaan 110
3743 HJ Baarn
Email adres gerrit50@gmail.com

Fiscaal nummer en ANBI
De Stichting Quality Events is bij de Belastingdienst bekend onder fiscaal nummer 8216.98.266. De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alleen schenkingen, successie en giften aan ANBI instellingen zoals Stichting Quality Events worden door de Belastingdienst aftrekbaar beschouwd.

Contactgegevens
Stichting Quality Events
Torenlaan 110
3743 HJ Baarn
Email adres gerrit50@gmail.com

Bestuurssamenstelling
Dhr. Gerrit van Wijngaarden, voorzitter
Dhr. Ernest van Loon, secretaris
Dhr. Hein Koekoek, penningmeester

Medewerkers en beloningsbeleid
Er wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers die enthousiast worden gemaakt om aan de evenementen mee te werken. De Stichting Quality Events heeft als doel om op een creatieve manier mensen iets te laten zien wat de bijbelse boodschap is en wat het geloof zou kunnen betekenen voor mensen. Ze tracht op een prikkelende manier mensen te triggeren, tot nadenken te stemmen zonder haar eigen mening op een dringende manier te verkondigen. De vrijwilligers-groep wordt aangestuurd door een aantal coördinatoren, die op zich ook uitsluitend uit vrijwilligers bestaan.
Er wordt altijd gepoogd om volgens een vast schema te organiseren. Per activiteit is een organogram beschikbaar.
 

Kantoor en opslag
Er wordt gewerkt vanuit de Torenlaan 110 te Baarn en een opslag in Huinen. Dhr. Gerrit van Wijngaarden heeft aan zijn woning te Baarn een aantal loodsen ter beschikking waar diverse materialen zijn opgeslagen.
-
Beleidsplan
De Stichting Quality Events wil - vanuit de visie dat de bijbelse boodschap aan zoveel mogelijk mensen bekend gemaakt dient te worden - gestalte geven aan haar missie om de mensen te bereiken met deze boodschap.

Doelstelling
De Stichting Quality Events, welke een interkerkelijk karakter nastreeft, heeft ten doel om de bijbelse boodschap uit te dragen door het organiseren van creatieve evenementen. Zij tracht haar doel te bereiken door onder meer:
- Het aanbieden van creatieve werkvormen (zoals bijvoorbeeld totaaltheater), waardoor aan de missie van de stichting gestalte kan worden gegeven; daarbij streeft zij er naar om de bezoekers van het evenement hierdoor in de gelegenheid te stellen om van de bijbelse boodschap kennis te nemen en hierdoor aan het denken te zetten. De uitvoerende kunstenaars en artiesten streven er daarbij naar om niet alleen zichtbaar iets met de bezoekers te communiceren, maar willen ook de bezoekers van het betreffende evenement meenemen in het beleven van dit erfgoed, zodat performers en publiek als het ware in elkaar overlopen.
- Talentvolle kunstenaars en/of artiesten een podium te geven om zich verder te leren profileren, zodat zij hun vaardigheden kunnen ontdekken en zich verder ontwikkelen en
- Het verrichten van alle verdere activiteiten, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Verslag van uitgevoerde activiteiten
Activiteiten die in 2019 zijn georganiseerd:
- Wandeltheater KerstEvent in het centrum van Harderwijk.
Deze produktie is voor het eerste jaar naar het centrum van een stad verhuisd en samen met o.a. de lokale kerken gedraaid. Deze positieve switch van het platte land naar de binnenstad is rijk gezegend met zo goed als uitverkochte voorstellingen en een positief resultaat op de begroting.
Bij het KerstEvents hebben we voornamelijk weten te bezuinigen op de onkosten d.m.v. giften in natura.
Deze beiden hebben de reserve doen oplopen, waardoor we zullen overwegen om o.a. de kosten van de kaarten voor het jaar 2021 te verlagen. Door corona hebben wij de produktie van 2020 moeten uitstellen naar 2021.

Een voorziening ter grootte van € 20.000 is getroffen voor nieuwe theaterprojecten.

De overige reserve is gereserveerd voor het ondersteunen van kleinschalige initiatieven op creatief vlak.

 

 

Financiele veranwoording


Financiële verantwoording 2019
Passiva
Eigen vermogen:
Algemene reserve € 48.468
Voorzieningen € 20.000

 

Activa
Kortlopende schulden
Overlopende schulden en overlopende passiva
€ 13.848

 

Exploitatierekening 2019

Advertenties € ---------
Kaartverkoop € 24.000
Subsidies € 8.500
Giften € 1.411
Sponsoring € 0
Overige opbrengsten € 4.768

Marge € 38.679

Lasten Organisatie

Vrijwilligersvergoeding € 0
Accommodatie € 1.803
Reis- en autokosten € 0

Organisatiekosten € 33.272
Voorlichting € 50
Fondswerving € 247
Algemene kosten € 2.212
Afschrijvingen € 1.173

Som der lasten € 38.757


Financiële baten € 56
Financiële lasten € 293
Dotatie voorzieningen € ---------

Saldo (baten minus lasten)  € -315

Vermogen Stichting
Dit vermogen is ontstaan doordat de stichting in de afgelopen jaren meer gelden heeft
ontvangen dan uitgegeven aan haar doel. De ontvangen gelden hebben een bepaald
bestemmingsdoel. Het bestuur houdt afdoende rekening met deze bestemmingsdoeleinden.
 

 

 

 

gallery/anbi-logo